Privacyreglement

Privacyreglement

Ataraxia heeft een geheimhoudingsplicht met betrekking tot zijn klanten (artikel 74 Wet Suwi). Op de informatie over klanten van Ataraxia is de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) van toepassing. Ataraxia beschikt:
– om de opdrachten te kunnen uitvoeren
– over vertrouwelijke informatie van de klant.

Dit betekent dat de geheimhoudingsplicht ook geldt voor de medewerkers van Ataraxia die in dienst zijn als ook voor medewerkers die worden ingehuurd. Ataraxia beschikt daarom over een privacyreglement. Ataraxia conformeert en houdt zich aan de volgende aspecten met betrekking tot privacy:

  1. dat de door derden verstrekte gegevens over klanten, persoonsgegevens zijn in de zin van de Wbp en dat deze gegevens worden behandeld met inachtneming van wat in deze wet en de Wet SUWI is bepaald;
  2. dat de door derden verstrekte gegevens uitsluitend voor het doel bestemd zijn waarvoor ze zijn overgedragen;
  3. dat Ataraxia-Advies alle informatie over klanten ten behoeve van de uitvoering van het afgesloten contract geheim houdt en dat het zorg draagt dat deze informatie niet aan derden bekend wordt;
  4. dat het verantwoordelijk is dat deze geheimhoudingsplicht door het (eigen dan wel ingehuurd) personeel wordt nagekomen;
  5. dat Ataraxia bij beëindiging van de gesloten overeenkomst alle tot de persoon van de klant te herleiden gegevens, data en/of resultaten 2 jaar na beëindiging van de dienstverlening aan de klant verwijdert. De gegevens die noodzakelijk zijn voor de wettelijke bewaarplicht dienen tien jaar bewaard te blijven.

“Je kunt een mens niets leren. Je kunt hem slechts helpen het in zichzelf te ontdekken.” - Galileo Galilei

TOP