Gusto Coaching

Gusto Coaching

Gusto betekent letterlijk krachtdadigheid. Deze vorm van coaching richt zich op de kracht van ieder mens. De Gusto Coaching traject verandert u niet. Het traject brengt u in contact met uw eigen pure ik, van waaruit u zelf uw eigen kracht oppakt. Dit is de kracht van Gusto Coaching.

Gusto is een methode van coachen waarbij de klant direct naar de kern van de vraag wordt gebracht. Door de kern zeer treffend te raken, vallen weerstanden, vooroordelen en overtuigingen weg. Er zijn geen mitsen en maren meer. Door middel van Gusto kan de klant vanuit dit centrum weer vooruit kijken. Heldere doelen worden geformuleerd. Gusto biedt de klant handvatten om in het dagelijks leven gemakkelijker de juiste prioriteiten te stellen.

Gusto wordt aangeboden als pakket, bestaande uit een intake en drie sessies. Dit is meestal genoeg om de draad van uw leven weer op te pakken.

Gusto Coaching biedt snelle kernachtige analyses middels coachingsgesprekken met als doel weer inspirerend te leiden in bedrijf, team, gezin en leven. Het is een bewustwordingsproces van uw krachten en mogelijkheden in relatie tot uw omgeving. Na Gusto Coachinig voelt u zich weer energiek, ontspannen en tevreden in het leven staan.

Gusto Coaching is een individueel coachingstraject van drie sessies van een uur. Voorafgaand krijgt u een kosteloos intakegesprek. De kracht van Gusto Coaching is dat het naast het luisteren naar de omschrijving van het probleem, zich ook richt op de afstemming op de diepere oorzaak van het probleem. Het begeleidt u naar de kern ervan, waardoor overtuigingen, vooroordelen en weerstanden wegvallen. Door deze kern van het probleem te herkennen en te accepteren, wordt de omkering gemaakt. Dit geeft een enorme positieve kracht, waardoor u weer energiek uw leven inricht.

U bent in een kort tijdsbestek op een positieve manier aan het werk met als resultaat dat u meer grip op uw leven krijgt. U leert concrete prioriteiten te stellen en weet hoe u uw eigen grenzen, maar bovenal uw eigen mogelijkheden kunt herkennen en kunt vertalen naar praktisch handelen.

Gusto Coaching onderscheidt zich van andere coachingstrajecten door de snelle, accurate resultaten. U krijgt een positief, duurzaam effect, voor een kleine financiële en tijdsinvestering.

U signaleert dat een werknemer zich minder betrokken voelt bij zijn werkzaamheden. Hierdoor wordt hij minder productief, of ontstaat er zelfs ziekteverzuim. Door Gusto Coaching lukt het de werknemer zijn eigen kracht weer op te pakken met als resultaat dat deze persoon weer actief aan de slag gaat en weer plezier ervaart in hetgeen hij mee bezig gaat. Hij straalt een actieve, positieve houding uit in zijn werkomgeving.

Het totaalpakket van Gusto Coaching bedraagt € 495,-. Dit bevat een kosteloos intakegesprek en drie maal een uur een coaching-sessie. Dus totaal investeert u vier uur in vier weken.

Bij enkele zorgverzekeringen wordt Gusto Coaching gedeeltelijk vergoed vanuit het basis ziektekostenpakket, bij enkele anderen zit het in het aanvullende pakket.

Gusto Coaching is een methode van coachen waarbij de klant direct naar de kern van de vraag wordt gebracht. Dit heeft tot voordeel dat U, als coach, met deze methode snel en efficiënt kunt werken.

De kracht uit verschillende theorieën is samengevoegd, waardoor er een uniek concept ontstaat. Het belangrijkste ingrediënt is de zuivere afstemming op de kern van de vraagstelling. Dit vergt een persoonlijk traject. De Gusto-coach neemt zijn eigen weerstanden, vooroordelen en overtuigingen onder de loep. Het is een bewustwordingsproces. In de opleiding leert u uw ego een stapje opzij te zetten, zodat er ruimte vrij komt om u af te stemmen op hetgeen er daadwerkelijk speelt. Gaandeweg de opleiding merkt u hoe krachtig deze werkwijze is. Dit besef kan beweging brengen in uw levenshouding. Vanuit authenticiteit kunt u de verbinding met de coache aangaan, waardoor er een echte dialoog ontstaat en u de coache vele stappen verder kunt helpen met een positief duurzaam effect.

De opleiding duurt tweejaar en is opgebouwd uit twee keer zeven modules van elk drie dagen. Hiernaast heeft u een intervisiegroep. De kosten voor de opleiding bedragen € 4500,- excl. BTW per jaar, incl. les materiaal.

Gusto Coaching hanteert in de coachingsdialoog verschillende coachingstechnieken, zoals cognitief herstructureren, positief labelen, modellen, mindmappen. In de Gusto Coaching ligt de nadruk op de krachten en mogelijkheden. Er worden diverse theoretische stromingen toegepast in de coaching. Op maat wordt de kracht van de verschillende vormen gebruikt, zoals uit de oplossingsgerichte therapie, cognitieve gedragstherapie, waaronder RET (rationeel emotieve therapie) en competentiemodel, Jungiaanse therapie, spirituele therapie, antroposofie, TA (transactionele transanalyse), NLP (neurolinquistisch programmeren), cliëntgerichte therapie, contextuele therapie, Roos van Leary, mindfulness, bio-energetica en lichaamsgerichte psychotherapie en ook psychosynthese en de humanistische psychologie.

Uit de Oplossingsgerichte Therapie haalt Gusto Coaching de kracht van het richten op de mogelijkheden, in plaats van te zoeken naar de oorzaak van een probleem. Men heeft de oplossing al in zich.

In Gusto Coaching wordt het uitgangspunt van de Cognitieve Gedragstherapie onderstreept dat het niet de gebeurtenissen zelf zijn die een mens negatieve gevoelens bezorgen en daardoor een bepaald gedragspatroon, maar de gekleurde bril waardoor men de dingen ziet. Deze therapie richt zich op het ombuigen van 'disfunctionele' gedachten en leert om gebeurtenissen anders te interpreteren. Er ontstaat een objectiever zicht op de eigen gevoelens en waarnemingen, waardoor negatieve gevoelens kunnen verdwijnen en het gedrag verandert. In de volgende twee modellen van de Cognitieve Gedragstherapie is er een duidelijke overlap met de werkwijze van Gusto Coaching.
- Rationeel Emotieve Therapie (RET): veronderstelt dat het denken (gedachten, vaste overtuigingen, interpretaties) het gevoel controleert.
- Competentiemodel: richt zich enerzijds op het verminderen van problemen en anderzijds op het bevorderen van de ontwikkeling. De nadruk ligt op het aanleren van vaardigheden en het versterken van competenties. De verantwoordelijkheid voor het gedrag en de ontwikkeling komt weer bij de persoon zelf te liggen.

Aan een belangrijk uitgangspunt van de analytische psychologie (o.a. Jungiaanse therapie) hecht Gusto Coaching ook veel waarde, namelijk dat ieder mens ernaar streeft die persoon te worden die men werkelijk is en datgene te doen wat men werkelijk wil. Evenals bij Gusto Coaching is het uitgangspunt van spirituele therapie dat problemen niet gezien worden als lasten, maar als groeimogelijkheden. Niet alle ervaringen zijn verwerkt en geaccepteerd. Hierdoor kan een emotionele lading aanwezig blijven. De werkwijze, overeenkomstig met Gusto Coaching, gaat verder dan de rationele benadering, het brengt de persoon naar lichaamservaringen. Vanuit de afstemming helpt de coach contact te maken met de sturende energie achter de problematiek, en er concrete, bewuste stappen in te nemen. Dit vraagt verantwoordelijkheid te nemen voor het leven. Gusto® ziet de mens in zijn totaliteit. Deze visie komt terug in de antroposofie. Antroposofie is een weg om door zelfkennis en kennis van de wereld te komen tot bewustwording van het mens-zijn, in vrijheid en vanuit eigen verantwoordelijkheid. De mens bestaat uit lichaam, ziel en geest. Vanuit dit totale mensbeeld is de werkwijze gericht op zowel denken, voelen als willen. De mens incarneert, neemt bagage mee en krijgt hier nieuwe kansen op levenslessen.

Vergelijkbaar met de Transactionele Analyse (TA) richt Gusto Coaching zich op de communicatie tussen mensen en de daaronder liggende dynamische drijfveren en patronen. Gekeken wordt naar de onderlinge samenhang van intra- en interpersoonlijke processen en groepsprocessen. TA richt zich daarbij op toenemende autonomie van mensen. De gedragingen, gedachten en gevoelens van een autonoom persoon zijn reacties op de situatie in het hier en nu.

Neurolinquistisch Programmeren (NLP) zet competenties die de mens onbewust toepast in een model. Een van de basisgedachten is dat de lichaamshouding en de gedachten elkaar beïnvloeden. In de communicatietheorie van NLP speelt Rapport een grote rol. Met Rapport wordt het totaal van verbale en nonverbale communicatie tussen mensen bedoeld. Door gebruik te maken van lichaamshouding, stem, en woordkeuze kan men Rapport bewust in zetten. Deze concrete techniek overlapt de werkwijze van Gusto Coaching.

In de Cliëntgerichte Therapie staat de cliënt centraal. Men is verantwoordelijk voor zijn eigen gedrag. Evenals bij Gusto Coaching wordt hier uitgegaan van wat in het verleden is gebeurd, niet meer veranderd kan worden, maar wel hoe men daar in het heden mee omgaat.

Het basisidee van de Contextuele Therapie is dat de mens op zoek is naar balans, balans in geven en ontvangen. De wisselwerking van geven en ontvangen is een dynamisch proces tussen mensen waardoor een schuld of een tegoed ontstaat, en men in of uit evenwicht raakt. Door dit proces inzichtelijk te maken, begeleidt de Gusto®-coaching het bewustwordingsproces van waar men staat binnen het systeem. Het gevolg is dat men leert proactief te handelen in plaats van te reageren op de (onbewuste) disbalans in relatie tot anderen.

De Roos van Leary gaat uit van actie en reactie. Dit instrument zet Gusto Coaching in om te laten zien welk gedrag door welk gedrag wordt opgeroepen en hoe gedrag te beïnvloeden is.

Door mindfulness te beoefenen wordt het mogelijk de werkelijkheid te aanvaarden en bewust aandacht te geven aan jezelf en alles om je heen. Leven in het moment. Door het bewustworden en loslaten van automatismen en oordelen, is het mogelijk innerlijke kalmte en rust te bereiken. Ook dit uitgangspunt komt aan de orde bij Gusto Coaching.

Bio-energetica is een therapeutische zienswijze waarin het verband wordt beschreven tussen inperkende lichamelijke en geestelijke sensaties en ervaringen. Doel is om door lichamelijke bewustwording op het geestelijke vlak verlichting van beperkingen te bereiken. Het is een onderdeel van Lichaamsgerichte psychotherapie, dat uitgaat van de samenhang tussen lichaam, gedachten, emoties en gevoelens. In de visie van Gusto Coaching is deze samenhang terug te vinden.

Psychosynthese richt zich op de integratie (synthese) van verschillende psychische functies met als doel het realiseren van een gezond individu. Deze vorm valt onder de humanistische psychologie, die een positieve blik op de menselijke aard heeft. Het verwerpt het streven naar wetmatigheden en gaat daarentegen uit van theorieën gebaseerd op het bewustzijn en de vrije wil van de mens. Mensen zijn in staat eigen keuzen te maken. Hierdoor wordt gefocust op de gehele unieke mens, in plaats van op bepaalde onderdelen ervan. Deze stroming helpt mensen zichzelf te ontplooien. Er wordt uitgegaan van het idee dat mensen een aangeboren drang hebben tot zelfactualisering; de mens kan verder kijken dan zijn dierlijke instincten en kan zich engageren in creatieve activiteiten die zowel zijn welzijn als die van de maatschappij verbeteren. En ook deze benadering overlapt de werkwijze van Gusto Coaching.

“De enige limiet aan de realisatie van de toekomst is ons twijfelen van vandaag.” - Franklin D. Roosevelt (1882-1945)

TOP